Szervezeti, személyzeti adatok

Adat  Frissítés       Megőrzés
1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

SZMSZ aktuális -Intézmény jogállása

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfél fogadási rend. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

6 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működőgazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

8 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
A közalapítvány leírása
Alapító okirata
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

10 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

11 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 

SZMSZ KFFK  2023.07.01.   

SZMSZ_2023 KFFK -archív

Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat Frissítés Megőrzés
1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a   SZMSZ KFFK 2023.07.01.  vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos szövege és IBSZ

Adatvédelmi szab. 1 mód 18-05      Adatvédelmi szab. 2 mód 19.01.10 

SZMSZ_2023 05.01.KFFK – archív

Alapító okirat

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvenAz intézmény vonatkozásában nem releváns!
3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladataiAz intézmény vonatkozásában nem releváns!
4 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  Az intézmény vonatkozásában nem releváns!
5 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:   INT24 Térítési Díjszabályzat 2023.12.20 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

7 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

8 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaAz intézmény vonatkozásában nem releváns!
9 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

10 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Folyamatosan Legalább 1 évig
archívumban tartásával
11 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Az intézmény vonatkozásában nem releváns!
12 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiAz intézmény vonatkozásában nem releváns!
13 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  INT-45 Közérdekű adatok szabályzata 2024.02.15. Negyedévente Az előző állapot törlendő
14 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

15 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

18 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

19 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátumaAz intézmény vonatkozásában nem releváns!
20 A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

21 A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

22 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

23 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

24 A közadatok ellátó szerv által kötött, a közfeladatok újrahasznosításárol szóló törvényszerint a kulturális közfeladatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

25 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyüjtésével előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezetét írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az intézmény vonatkozásában nem releváns!

III. Gazdálkodási adatok

Adat Frissítés Megőrzés
1 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
Éves beszámoló 2012.
Éves beszámoló 2013.
Éves beszámoló 2014.
Éves beszámoló 2015.
Éves Beszámoló 2016.
Beszámoló elfogadása
Éves beszámoló 2017
Éves beszámoló 2018
Éves beszámoló 2019
Éves beszámoló 2020
Éves beszámoló 2021
Éves beszámoló 2022
Könyvvizsgálói jelentés 2014
Könyvvizsgálói jelentés 2015
Könyvvizsgálói jelentés 2016
Könyvvizsgálói jelentés 2017 
Könyvvizsgálói jelentés 2018
Könyvvizsgálói Jelentés  2019
Könyvvizsgálói jelentés 2020
Könyvvizsgálói jelentés 2021
Könyvvizsgálói jelentés 2022
Elemi költségvetés 2013 
Elemi költségvetés 2014  
Elemi költségvetés 2015
Elemi költségvetés 2016  
Elemi költségvetés 2017
Elemi költségvetés 2018 
Elemi költségvetés I. 2019
Elemi költségvetés II. 2019
Elemi költségvetés  2020
Elemi költségvetés 2021
Elemi költségvetés 2022
Elemi Költségvetés 2023
A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
2 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
2016. évi béradatok
2017. évi béradatok 
2018. évi béradatok 
2019. évi béradatok
2020. évi béradatok
2021. évi béradatok
2022. évi béradatok
2023. évi béradatok
3 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondAz intézmény vonatkozásában nem releváns!
4 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Szerződések 2018.
Szerződések 2019.
Szerződések 2020.
Szerződések 2021.
Szerződések 2022.
Szerződések 2023.

Szerződések 2024

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
5 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)Az intézmény vonatkozásában nem releváns!
6 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetésekAz intézmény vonatkozásában nem releváns!
7 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó  szerződések
Széchenyi terv
Szerződések
Negyedévente Legalább 1 évig
archívumban tartásával
8 Közbeszerzési információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezések, valamint a közbeszerzések eredményeként megkötött szerződések az Elektronikus közbeszerzési rendszerben (ekr.gov.hu), valamint a CoRe szerződésnyilvántartó rendszerben kerülnek publikálásra.

Közbeszerzési terv 2016
Közbeszerzési terv 2016 Módosítás
Közbeszerzési terv 2017
Közbeszerzési terv 2017 módosítás
Közbeszerzési terveink 2018 évtől az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben kerülnek közzétételre.

Intézkedési terv egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentésére 2022

Negyedévente Legalább 1 évig
archívumban tartásával
9 Energetikai összefoglaló 2017
Energetikai összefoglaló 2018
Energetikai összefoglaló 2019.
Energetikai összefoglalő 2020.
Negyedévente Legalább 1 évig
archívumban tartásával